0 Postavite oglas
+382 67 322 888

Pravila o privatnosti

GoMonte politika privatnosti (u daljem tekstu „Politika”) sadrži informacije o tome kako GoMonte (u daljem tekstu GoMonte) obrađuje i štiti lične podatke.

1. Izjava o opštoj politici

1.1. Ova Politika se primenjuje na sve lične podatke koje GoMonte može da dobije od Korisnika dok koristi GoMonte veb lokaciju.

1.2. GoMonte ne kontroliše i nije odgovoran za sajtove trećih strana na koje Korisnik može da klikne na veze dostupne na veb lokaciji GoMonte. Veb lokacije trećih strana mogu imati sopstvenu politiku privatnosti i drugi lični podaci mogu se prikupljati ili zahtevati od Korisnika.

1.3. Za određene usluge, GoMonte može da objavi dodatne uslove pored ove politike.

 

2.Sastav i svrhe obrade ličnih podataka

2.1. Glavna svrha obrade ličnih podataka je obrada aplikacija korisnika na sajtu, uključujući i dobijanje povratnih informacija od zaposlenih u GoMonte-u.

 

3. Principi i metode obrade ličnih podataka

3.1. Prilikom obrade ličnih podataka, GoMonte se rukovodi sledećim principima:

3.1.1. obezbeđivanje zakonitosti svrhe i načina obrade podataka o ličnosti;

3.1.2. usklađenost svrha obrade ličnih podataka sa svrhama unapred određenim i deklarisanim prilikom prikupljanja ličnih podataka;

3.1.3. usklađenost obima i prirode obrađenih podataka o ličnosti, kao i načina obrade podataka o ličnosti sa svrhama obrade podataka o ličnosti;

3.1.4. odsustvo prevelikih podataka o ličnosti u odnosu na ciljeve deklarisane prilikom prikupljanja podataka o ličnosti;

3.1.5. obezbeđenje tačnosti obrađenih ličnih podataka;

3.2. Obrada ličnih podataka od strane GoMonte-a se vrši i uz korišćenje alata za automatizaciju i bez upotrebe alata za automatizaciju.

 

4. Pravila za obradu ličnih podataka

4.1. Lični podaci se dobijaju direktno od korisnika u procesu korišćenja veb stranice GoMonte

4.2. Lični podaci se ne mogu prenositi trećim licima bez saglasnosti Korisnika. Prenos ličnih podataka trećim licima može se izvršiti uz saglasnost Korisnika, kao iu slučajevima predviđenim zakonodavstvom Crne Gore.

 

5. Obezbeđivanje bezbednosti ličnih podataka

5.1. GoMonte preduzima sve neophodne mere zaštite kako bi obezbedio poverljivost i sigurnost ličnih podataka. Mere zaštite ličnih podataka koje primenjuje GoMonte uključuju:

5.1.1. identifikovane aktuelne pretnje bezbednosti ličnih podataka;

5.1.2. razvijen je i implementiran set mera zaštite kako bi se obezbedila neutralizacija hitnih bezbednosnih pretnji;

5.1.3. utvrđena su pravila za obezbeđenje bezbednosti podataka o ličnosti tokom njihove obrade;

5.1.4. sprovodi se periodično praćenje i ocenjivanje delotvornosti preduzetih mera za zaštitu podataka o ličnosti.

 

6. Prava korisnika u vezi sa njihovim ličnim podacima

6.1. Korisnici u skladu sa tim imaju pravo:

6.1.1. zatražite informacije o vašim ličnim podacima koje GoMonte obrađuje, uključujući:

– potvrdu činjenice obrade ličnih podataka;

– zakonske osnove i svrhe obrade podataka o ličnosti;

– primenjene metode obrade ličnih podataka;

– puni naziv i lokaciju GoMonte-a, podatke o trećim licima koja imaju pristup ličnim podacima ili kojima se lični podaci mogu otkriti na osnovu ugovora sa GoMonte-om ili na osnovu državnih zakona Crne Gore;

– sastav obrađenih ličnih podataka i izvor njihovog prijema;

– uslove obrade ličnih podataka, uključujući uslove njihovog čuvanja;

– informacije o izvršenom ili o nameravanom prekograničnom prenosu podataka;

– ime i adresu lica koje obrađuje lične podatke u ime GoMonte-a, ako je obrada tom licu ili će biti poverena;

– druge podatke predviđene zakonodavstvom Crne Gore;

6.1.2. da zahteva upoznavanje sa obrađenim ličnim podacima;

6.1.3. zahtevaju pojašnjenje ličnih podataka ako su nepotpuni, zastareli ili netačni;

6.1.4. zatražiti blokiranje ličnih podataka ako su nepotpuni, zastareli ili netačni, ili ako ih GoMonte obrađuje nezakonito;

6.1.5. zahtevaju uništavanje ličnih podataka ako su nezakonito pribavljeni, ili nisu neophodni za navedenu svrhu obrade, ili, u slučaju povlačenja pristanka na obradu podataka o ličnosti.

6.1.6. da se žali nadležnom organu za zaštitu prava subjekata ličnih podataka ili sudu na nezakonite radnje ili propuste GoMontea u obradi i zaštiti njegovih podataka o ličnosti.

7. Pojašnjenje i uništavanje ličnih podataka

7.1. Pojašnjenje ličnih podataka Korisnik vrši samostalno obaveštavanjem GoMonte putem mobilne komunikacije ili e-pošte.

7.2. Lični podaci koje GoMonte obrađuje podležu uništavanju u sledećim slučajevima:

7.2.1. po ostvarenju ciljeva njihove obrade ili u slučaju prestanka potrebe da se one ostvare u roku ne dužem od trideset dana od momenta ostvarenja svrhe obrade ličnih podataka, osim ako ugovorom nije drugačije određeno, strana u kojoj, korisnik ili jemac, prema kome je subjekt ličnih podataka, drugim ugovorom između GoMonte-a i subjekta podataka;

7.2.2. u slučaju otkrivanja nezakonite obrade ličnih podataka od strane GoMonte u roku ne dužem od deset radnih dana od dana otkrivanja nezakonite obrade ličnih podataka;

7.2.3. u slučaju da subjekt ličnih podataka opozove saglasnost za obradu njegovih ličnih podataka, ako skladištenje ličnih podataka više nije potrebno za potrebe obrade ličnih podataka, u roku ne dužem od trideset dana od dana prijema pomenuti opoziv, osim ako ugovorom nije drugačije predviđeno, strana u kojoj, korisnik ili jemac, prema kome je subjekt ličnih podataka, drugim ugovorom između GoMonte-a i subjekta ličnih podataka;

7.2.5. u slučaju naredbe nadležnog organa za zaštitu prava subjekata ličnih podataka ili odluke suda.

7.3. Saglasnost za obradu ličnih podataka Korisnik može opozvati u bilo kom trenutku. Za ostvarivanje prava na povlačenje, Korisnik mora da pošalje odgovarajuću žalbu putem mobilne komunikacije ili e-pošte.

7.5. Ako veb-sajt GoMonte koristi tehnologiju Google API-ja (na primer, IouTube API usluge), podaci korisnika se takođe obrađuju u skladu sa https://vvv.ioutube.com/t/terms i https://policies.google.com/ privatnost.

Meni